Informacje o FCA

Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) sprawuje nadzór regulacyjny nad 59 000 firm świadczących usługi finansowe i rynkami finansowymi w Wielkiej Brytanii oraz nadzór ostrożnościowy nad ponad 18 000 takich firm. 

Jak dzialamy

Rynki finansowe muszą funkcjonować w sposób uczciwy, sprawiedliwy i skuteczny, żeby konsumenci byli zawsze należycie traktowani.

Naszym celem jest odpowiednie funkcjonowanie rynków – dla ochrony interesów osób fizycznych i osób prawnych, w tym dużych i małych przedsiębiorstw, a także dla dobra gospodarki jako całości.

W tym celu sprawujemy nadzór regulacyjny nad działalnością ponad 59 000 przedsiębiorstw. Jesteśmy organem nadzoru ostrożnościowego dla ponad 18 000 takich firm.

Urząd Nadzoru Ostrożnościowego (PRA) sprawuje nadzór ostrożnościowy nad blisko 1500 bankami, kasami mieszkaniowymi, spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, ubezpieczycielami oraz największymi firmami inwestycyjnymi. Celem ogólnym PRA jest promowanie bezpieczeństwa i solidności przedsiębiorstw, których działalność nadzoruje.

Nasz urząd powstał 1 kwietnia 2013 r., przejmując obowiązki nadzoru nad działalnością i odpowiedniego nadzoru ostrożnościowego od Urzędu Regulacji Rynków Finansowych (FSA).

Dlaczego działamy

Jesteśmy odpowiedzialni za regulację sektora, który odgrywa kluczową rolę w życiu każdego mieszkańca Wielkiej Brytanii, i bez którego nowoczesna gospodarka nie mogłaby funkcjonować. Od świadczeń ISA na dzieci po emerytury, od poleceń zapłaty po karty kredytowe, od pożyczek po inwestycje — sprawność funkcjonowania rynków finansowych ma zasadniczy wpływ na nas wszystkich.

Brytyjski sektor usług finansowych zatrudnia ponad 2,2 miliona osób i wnosi w podatkach 65,6 mld GBP do krajowej gospodarki. Jeśli rynki w Wielkiej Brytanii funkcjonują w sposób efektywny, konkurencyjny i uczciwy, przynosi to korzyści klientom, pracownikom i akcjonariuszom oraz pozwala podtrzymywać zaufanie do Wielkiej Brytanii jako ważnego światowego centrum finansowego. Naszym zadaniem jest zagwarantowanie, że tak się faktycznie dzieje.

Jak funkcjonujemy

​​​​​​​

Naszym strategicznym celem jest zapewnienie, aby właściwe rynki prawidłowo funkcjonowały, a realizacja tego zamierzenia koncentruje się na następujących celach operacyjnych:

  • ochrona konsumentów — zabezpieczamy odpowiedni poziom ochrony konsumentów
  • ochrona rynków finansowych — chronimy i wzmacniamy integralność brytyjskiego systemu finansowego
  • promowanie konkurencji — promujemy efektywną konkurencję w interesie konsumentów

Jesteśmy niezależnym organem publicznym w całości finansowanym z opłat pobieranych od firm, których działalność nadzorujemy. Z realizacji obowiązków rozliczamy się ze Skarbem Państwa odpowiedzialnym za brytyjski system finansowy, jak również z Parlamentem.

Nasze zadania i cele określono w ustawie o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (FSMA). Współpracujemy z grupami konsumenckimi, stowarzyszeniami handlowymi i organizacjami branżowymi, krajowymi organami nadzoru, ustawodawcami unijnymi oraz szeroką rzeszą pozostałych interesariuszy. Przy tak szerokim zakresie kompetencji stosujemy proporcjonalne podejście do nadzoru firm, odpowiednio przypisując priorytety sektorom i firmom stwarzającym zagrożenie dla realizacji przyjętych przez nas celów.

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego naszą działalność w latach 2018–19.